Steve Hahn PHOTO

© Stephan Hahn

U-Bahnhof Lohring